Artikel 1 Definities
Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Oxygen Gym
Oxygengym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Oxygengym B.V., statutair gevestigd te Utrecht te (3564 GT) Utrecht aan de Ammandreef 1


Deelnemersovereenkomst:
De overeenkomst tussen Oxygengym en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Oxygengym zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Oxygengym en iedere Deelnemer.
2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle
bestuurders van Oxygengym en alle personen die voor Oxygengym werkzaam zijn en/of door
Oxygengym zijn ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst
3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen deelnemer en Oxygengym komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van Oxygengym. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 6 van deze deelnemersvoorwaarden opzegbaar
3.2 De door de deelnemer ingevulde deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Oxygengym en deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.
3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Oxygengym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Oxygengym worden verstrekt.
3.4 De deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en deelnemer is niet gerechtigd de
rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze deelnemersvoorwaarden gesloten
deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
3.5 Indien een deelnemer een deelnemersovereenkomst met Oxygengym heeft afgesloten, dan is de deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met Oxygengym gesloten deelnemersovereenkomst te herroepen.
3.6 Indien de deelnemer de deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt de deelnemer alle door deelnemer aan Oxygengym gedane betalingen retour, tenzij de deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Oxygengym en/of u de locatie van Oxygengym heeft betreden.
3.7 Indien de deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij Oxygengym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.8. Oxygengym heeft het recht deze deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3.9 De minimumleeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+.


Artikel 4 – Prijzen en betaling
4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van Oxygengym dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan Oxygengym te zijn voldaan.
4.2 Betalingen die reeds door deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de deelnemer in de zin van artikel 3.5.
4.4 Oxygengym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.
4.5 De door de deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van Oxygengym, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van Oxygengym liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet worden terugbetaald .
4.6 Indien Oxygengym haar faciliteiten niet aan geelnemer kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door geelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd. Abonnementskosten zullen pro rata pas weer worden geïnd vanaf de datum dat Oxygengym haar faciliteiten weer aan deelnemer kan aanbieden.
4.7 Indien Oxygengym haar faciliteiten slechts deels aan deelnemer kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door deelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd. Oxygen gym heeft het recht om tijdens een periode van sluiting wegens overheidsbeperking een nieuw (vergelijkbaar) buiten- en onlineabonnement aan te bieden aan deelnemer. Deze abonnementsvorm is geldig zo lang Oxygengym haar faciliteiten niet of slechts deels binnen kan aanbieden. Indien de overheidsbeperking vervalt, worden zo spoedig mogelijk de faciliteiten van Oxygengym weer volledig aangeboden, en wordt het oorspronkelijke abonnement weer aangeboden en vervalt de vervangende abonnementsvorm. Gedurende een periode, waarin een beperking tot binnen sporten opgelegd door de overheid, heeft Oxygengym het recht om de abonnementskosten van deelnemer te blijven incasseren volgens het op dat moment afgesloten abonnement door deelnemer.

Artikel 5 Aanmelding en annulering lessen
5.1
Deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding kan niet worden deelgenomen aan een les.
5.2 Deelnemer kan zich tot uiterlijk twaalf (12) uur voor aanvang van een groepsles nog uitschrijven. Voor vrij trainen geldt dat een deelnemer zich tot één (1) uur voor aanvang van het vrij trainen nog kan uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving gaat één inschrijvingskrediet verloren.
5.3 Oxygengym wil graag iedereen een plek geven om te trainen. Wordt er te laat geannuleerd, zoals beschreven in artikel 5.2, dan brengt Oxygengym een bedrag in rekening van vijf euro (€ 5.00) per te laat of niet geannuleerde les.


Artikel 6 Opzegging Deelnemersovereenkomst
6.1 Deelnemer kan de deelnemersovereenkomst zonder verdere kosten opzeggen
6.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de deelnemer kan de
deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring
tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.
6.3 Oxygengym heeft het recht om de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
De Deelnemer zich naar de mening van Oxygengym schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
Als de deelnemer de regels van Oxygengym stelstelmatig overtreedt; of
Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de deelnemer
gebruik maakt van de deelnemerskaart van de deelnemer

Artikel 7 Risico en Aansprakelijkheid
7.1 Het gebruik van de faciliteiten van Oxygengym voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij Oxygengym is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
7.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer
begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures,
ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan
deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen
noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.
7.3 Zowel Oxygengym als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of
immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de deelnemer en/of
derden.
7.4 Oxygengym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer en/of derden.
7.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Oxygengym,
indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de deelnemer.
7.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Oxygengym en ieder
ander van wiens hulp Oxygengym gebruik maakt bij de uitvoering van de
deelnemersovereenkomst.

Artikel 8 Persoonsgegevens en privacy beleid
8.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Oxygengym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.
8.2 De deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de deelnemer aan Oxygengym toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Oxygengym gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op www.oyxygen gym.nl
8.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden aan
Oxygengym toestemming om aan deelnemer aanbiedingen van Oxygengym
per e-mail en anderszins toe te sturen.


Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Deze deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015.
10.2 In het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Oxygengym en deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
10.3 Iedere rechtsverhouding met Oxygengym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen tussen deelnemer en Oxygengym die naar aanleiding van of in verband met de
overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht
door de bevoegde rechter te Utrecht.

Handtekening klant